Praca dziecka, lat 9

STATUT STOWARZYSZENIA ARTE EDUCARE IM. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie ARTE EDUCARE im. Michała Archanioła, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu realizacji i promowania edukacji domowej, przyczyniania się do pobudzania świadomości społecznej w zakresie edukacji domowej, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.
3. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedziba znajduje się w Katowicach.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.
8. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać i współpracować z osobami trzecimi.
9. Korespondencja pomiędzy władzami Stowarzyszenia a jego członkami odbywa się w formie mailowej, chyba że statut zastrzega dla danej czynności wyłącznie formę pisemną.
 
 
Rozdział II
Cele i środki działania

10. Celami Stowarzyszenia są:

a. upowszechnianie edukacji domowej jako prawnie dopuszczalnej formy realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą,
b. podejmowanie inicjatyw mających na celu tworzenie stabilnych podstaw prawnych i organizacyjnych dla edukacji domowej,
c. działanie na rzecz integracji osób i środowisk zainteresowanych ideą edukacji domowej,
d. wszechstronna pomoc rodzicom decydującym się na kształcenie swoich dzieci w ramach edukacji domowej,
e. działalność kulturalna i naukowa,
f. działalność szkoleniowa i edukacyjna,
g. popularyzowanie edukacji domowej z uwzględnieniem chrześcijańskiego systemu wartości,
h. umocnienie rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa,
i. wspomaganie rodzin w wypełnianiu ich misji rodzicielskiej oraz w wykonywaniu wynikających z tej misji zadań, w oparciu o wartości chrześcijańskie zgodnie z nauką społeczną Kościoła Katolickiego.

11. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a. opracowywanie autorskiego programu nauczania ze szczególnym uwzględnieniem edukacji artystycznej (przede wszystkim zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne) i religijnej (z uwzględnieniem kalendarza liturgicznego, okresów liturgicznych i Świąt m.in. Adwentu, Wielkiego Postu, Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia, Wielkanocnych, Różańca itp.),
b. kierowanie się nadrzędnymi wartościami jakimi są prawda, dobro i piękno,
c. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, doradczej, szkoleniowej i promocyjnej poświęconej tematyce edukacji domowej, tematyce rodzinnej, małżeńskiej, młodzieżowej, dziecięcej,
d. organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych, szkoleniowych, artystycznych, spotkań, dyskusji, warsztatów, koncertów, wyjazdów rodzinnych, rekolekcji, kolonii,
e. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
f. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych,
g. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów,
h. kierowanie wniosków, skarg i innych pism do wszelkich instytucji, osób fizycznych i prawnych oraz innych podmiotów, które bezpośrednio lub pośrednio mają lub mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcia w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia,
i. wszczynanie oraz występowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych zgodnie i na zasadach obowiązującego prawa w zakresie celów jakie stawia sobie Stowarzyszenie lub gdy przemawia za tym interes społeczny,
j. wyrażanie poglądów wobec organów administracji publicznej oraz innych instytucji i podmiotów we wszelkich sprawach dotyczących celów jakie stawia sobie Stowarzyszenie lub gdy przemawia za tym interes społeczny,
k. opracowywanie programów i materiałów edukacyjnych oraz pomocy naukowych dostosowanych do potrzeb dzieci spełniających obowiązek szkolny poza szkołą,
l. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
m. inne działania realizujące cele statutowe.
 
 
Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki

13. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
14. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

15. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba, która złoży Zarządowi Stowarzyszenia deklarację pisemną o wstąpieniu do Stowarzyszenia oraz o gotowości uiszczania składek członkowskich. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. Zarząd powiadamia zainteresowanego o swojej decyzji.
16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
17. O przyjęciu w poczet członków wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. Zarząd powiadamia zainteresowanego o swojej decyzji.
18. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
19. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek połowy członków Stowarzyszenia.
20. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

21. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.

22. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, a także są uprawnieni do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie i do zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
23. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członek wspierający ma prawo biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, a także jest uprawniony do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie i do zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
24. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
25. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
26. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej przez członka na ręce Zarządu,
b. wykluczenia członka przez Zarząd z powodu:
• naruszenia statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
• prawomocnego skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• ubezwłasnowolnienia,
• rażącego naruszenia dobrych obyczajów, w szczególności pozostającego w sprzeczności z celami działalności Stowarzyszenia lub godzącymi w dobre imię Stowarzyszenia,
• działania na szkodę Stowarzyszenia,
c. śmierci członka albo utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

27. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków celem rozpoznania odwołania w terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 
 
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

28. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

29. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.
30. W razie gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. W pozostałych przypadkach zastosowanie znajduje pkt 34 lit. i statutu.
 
 
Walne Zebranie Członków

31. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i członkowie wspierający,
b. z głosem doradczym – członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

32. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
33. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku kalendarzowym przez Zarząd. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed jego planowanym terminem.
34. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
35. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e. uchwalanie regulaminu Zarządu,
f. uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwał o przyznaniu wynagrodzenia członkom Zarządu i wysokości tego wynagrodzenia,
i. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
k. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
l. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
m. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
n. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
 
 
Zarząd
35. Zarząd Stowarzyszenia składa się z minimum trzech członków tj.: Prezesa Zarządu, Sekretarza i Skarbnika. Dopuszcza się możliwość rozszerzenia Zarządu o dwóch dodatkowych członków.
36. Zarząd powoływany jest na pięcioletnią kadencję.
37. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonywania określonego rodzaju czynności.
38. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
39. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
40. Do kompetencji Zarządu należy:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym zawieranie umów oraz reprezentowanie Stowarzyszenia przed sądami oraz organami administracji publicznej,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h. przyjmowanie i skreślanie członków,
i. prowadzenie księgowości Stowarzyszenia,
j. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Stowarzyszenia,
k. sporządzanie corocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

41. Zarząd dokonuje podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych członków w formie uchwały.
42. Zarząd opracowuje i uchwala coroczny program edukacji, który zawiera opis podstawy programowej realizowanej w ramach zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie, a także określa sposób realizacji celów i zadań ustalonych w podstawie programowej (w szczególności rodzaj zajęć, częstotliwość zajęć, czas ich trwania, podział zajęć dla poszczególnych roczników itp.). Program edukacji uchwalany jest na okres każdego roku szkolnego (wrzesień – czerwiec). Zarząd może także powołać Radę Programową, w skład której wejdą osoby spoza Stowarzyszenia, posiadające wiedzę i doświadczenie pedagogiczne lub edukacyjne, celem doradztwa przy przygotowaniu programu edukacji.
43. Przed uchwaleniem programu edukacji, jego projekt jest przesyłany do konsultacji wszystkim członkom Stowarzyszenia. Każdy członek Stowarzyszenia może w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu przesłać uwagi do projektu. Zarząd informuje wszystkich członków o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich rozpatrzenia.
 
 
Komisja Rewizyjna

44. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
45. Komisja Rewizyjna składa się z trzech (3) członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz zastępcę lub zastępców. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na pięcioletnią kadencję.
46. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b. składanie raportów z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla członków Zarządu.
 
 
Rozdział V
Majątek i Fundusze

47. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a. składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów, zapisów windykacyjnych,
c. dochodów z własnej działalności statutowej,
d. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością Stowarzyszenia,
e. dotacji i ofiarności publicznej.

48. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
49. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
50. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
 
 
Rozdział VI
Postanowienia końcowe

51. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
52. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
53. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).